Welcome!

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์และบุคลากร สามารถเข้าใช้งานระบบ e-Learning โดยใช้ username password ของระบบอินเทอร์เน็ต ( NU Net )
นิสิตสามารถเข้าใช้งานระบบ e-Learning โดยใช้ username password ของระบบลงทะบียน (e-Registar)
ติดปัญหา User Password   
http://nunet.nu.ac.th/public/service.aspx
ติดปัญหาการใช้งานระบบ e-Learning   

ติดต่อได้ที่งานที่ปรึกษาและบริการ ชั้น 3 อาคาร Citcoms เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-1552   
e-mail : elearning@nu.ac.th